Observationsstudier

Hur står det till med barns säkerhet i bil vid ankomst till förskolan? Och är det skillnad mellan kvinnor och mäns cykelhjälmsanvändning då de arbetspendlar på cykel? Det är exempel på frågor som t.ex. kommuner kan få svar på genom att beställa en eller fler observationsstudier från NTF Öst.

NTF Öst har mångårig erfarenhet av observationsstudier i trafikmiljö. Vid våra studier står kunniga funktionärer utplacerade på noggrant utvalda platser där de manuellt observerar och noterar t.ex. användning av bilbälte i passerande fordon eller huruvida cyklister använder cykelhjälm eller inte. Gemensamt för de observationsstudier som utförs är att det också görs noteringar om fler valfria parametrar så som t.ex. kön och/eller observerade trafikanters placering i bil etc.

  • Malte Burwick
  • Gotland
  • 070-648 11 26
  • E-post